CÈDULES HABITABILITAT
Què és la Cèdula d'Habitabilitat?
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge ...
ITE
Què és la ITE?
Inspecció Técnica de l'edifici. La seva finalitat és instituir un sistema de control periòdic ...
CEE
Certificats d'Eficiència Energètica Edificis Existents i Nous CEE
DIAGNOSI EDIFICIS
Què és la diagnosi d'un edifici?
La diagnosi d'un edifici és el document en el que es reflecteixen les conclusions ...
INFORMES I CERTIFICATS
Informes de compliment de normatives estructural, acústica, accessibilitat, protecció contra incendis, etc. ...
AIXECAMENT DE PLÀNOLS
Consisteix en la visita a un element ja construit, en la presa de mides i en la creació dels plànols...
SUBVENCIONS
Es gestionen diferents tipus de Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial,...
MONITORITZACIÓ EDIFICIS
Medeix el valor n50 per definir l'hermeticitat a l'aire segons UNE EN 13829:2003. Es genera dins el volum ...