PROJECTES I OBRES EN CURS :

Reforma integral i energètica amb insuflat de cel.lulosa en habitatge d'edifici plurifamiliar situat a Viladecans.
Projecte d'habitatge unifamiliar aïllat de nova planta i de superficie aproximada de 500m2 situat a Alella.
Projecte d'habitatge unifamiliar entremitgeres a Jarilla (Cáceres)
Projecte d'edifici plurifamiliar B+4 destinat a lloguer situat a Tànger (Marroc).
Reforç estructural en local comercial i àtics d'edifici plurifamilar dels anys setanta.
Reforma escala comunitària amb adequació normativa actual situada a Sant Climent de Llobregat.