• Què es el Blower Door Test? Medeix el valor n50 per definir l'hermeticitat a l'aire segons UNE EN 13829:2003. Es genera dins el volum a calcular una diferència de pressió constant , normalment a 50 Pascal i es controlen les fuites amb l'anemòmetre, càmera termogràfica o generador de fum.
  • Medeix l'hermeticitat de l'envolupant tèrmica, de les fusteries i també de les instal·lacions actives.
  • Serveix per corregir els junts oberts amb l'exterior, evitar problemes de condensació durant l'ús de l'edifici , reduir la despesa energètica, ponts acústics i fuites d'olor.
  • Càmera Termogràfica Utilització de les imatges tèrmiques per tal de valorar l'abast dels ponts tèrmics, la conductivitat dels materials, pèrdues d'energia i fuites d'aigua per exemple.
  • Les àrees més fosques de les imatges irradien menys radiació tèrmica i les zones més clares i brillants irradien més - àrees més calents on es produeix pèrdua,
  • Ús de la termografia en remodelacions d'edificis existents dels que normalment no és té documentació de la seva construcció.
  • Mesuradors C02 i altres paràmetres.