• Informes i certificats. Informes de compliment de normatives estructural, acústica, accessibilitat, protecció contra incendis, etc.
  • Informe de lesions en edificis existents
  • Certificat de solidesa
  • Certificat de paraments exteriors
  • Certificats de superfícies, obra nova, divisio horitzontal...(Advocats i Notaris)