• Càlcul energètic per demandes de calefacció i refrigeració segons els standards del Passive House Institute.
  • Càlcul amb introducció de dades climàtiques de la zona. Utilització del mètode mensual. Fiabilitat dels resultats per edificis passius.
  • Adicció de resultats procedents d'altres programes.