• Accessibilitat Auditories en matèria d'accessibilitat.
  • Projectes d'adaptació d'immobles a la normativa d'accessibilitat.
  • Projectes d'implantació d'ascensor en edificis existents i assessorament en matèria de subvencions.
  • Projectes de construcció de rampes adaptades segons la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.